. . .

Tag: CT

Kết quả chụp CT phát hiện u thùy trên phổi trái

Phát hiện hai loại un‌g th‌ư trên một thùy phổi. Tin Quảng Ninh, Hạ Long. Nguồn: baoanh : 06/09/20 12:02pm. bình luận Bện‌h nhân 77 tuổi, un‌g th‌ư biểu mô tuyến và un‌g th‌ư biểu mô vảy trên cùng một thùy phổi. Hình ảnh mô bện‌h phẩm phổi làm xé‌t ngh‌iệm giải phẫu bện‌h. Ảnh: […]